Texty                                                                                    Hlavná stránka   Rock & Metal   


(c) Imrich Petrov, 2014

Asteroid (Apophis)   Asteroid (Apophis)

Mass of rock and heavy metal     Masa skál a ťažkého kovu
wandering in dark space
             Sa túla temným priestorom
Looking for some target.       
      Hľadajúc nejaký terč.

Circling like a bird of prey,
         Krúžiac ako dravý vták
it´s orbiting the sun
                     Obieha okolo slnka
hidden from the eye
                    Ukrytý pred zrakmi

Asteroid with name of evil god                   
Asteroid nesúci meno zlého boha
Apophis- god of darkness and destroyer
    Apophis- boh temnoty a ničiteľ
Getting close to Earth with every flyby
        Približuje sa k Zemi každým obehom
And spelling the end... the end of humanity 
A hlása koniec... koniec ľudstva


Black Hole Eye     Oko čiernej diery

Mysterious eye of black hole    Záhadné oko čiernej diery
Is staring right at me                 Hľadí priamo na mňa

Calling me to pass the event horizon    Volá ma prekročiť horizont udalosti
To touch the phantasy                         Dotknúť sa fantázie

Mysterious eye of black hole      Záhadné oko čiernej diery
Is staring right at me                   Hľadí priamo na mňa

Reflecting my curious face      Odrážajúc moju zvedavú tvár
Far beyond reality                  Ďaleko za hranice reality


Flowers of Solitude   Kvety samoty

Flowers fell on the floor        Kvety spadli na podlahu
We finally slammed the door Konečne sme zabuchli dvere
Everything now is over...      A teraz je po všetkom...

Na-na-na.....

You still love these golden little flowers Stále máš rada tieto drobné zlaté kvietky
And You always did                            A vždy si ich mala rada
You still love these golden little flowers Stále máš rada tieto drobné zlaté kvietky
And You always will                            A vždy ich budeš rada mať

Flowers used to serve for your pulchritude
 Kvety ti zvykli slúžiť ku kráse
Now they´ll grace your grief and solitude    Teraz však budú zdobiť tvoj smútok a samotu


Headache   Bolesť hlavy

Excruciating pain                     Ukrutná bolesť
Piercing through Your brain    
Prenikajúca tvojou hlavou
Again...again...
                        zas... a zas...

Could it be migraine
                Mohla by to byť migréna
That makes You go insane?
     Čo ťa privádza k šialenstvu?

Isn't this very inhumane            
        Nie je to dosť neľudské
can´t to get rid of the pain ?
            Že sa nevieš zbaviť bolesti?
It´s Your torture every night
            Sú to tvoje muky každú noc
Can´t help yourself- You´re right
    Nemôžeš si pomôcť – máš pravdu!


Pompeii (Place of no Return)   Pompeje (miesto z ktorého niet návratu)

Overwhelming blast of ash and fire                  Ohromujúci výbuch popola a ohňa
Blows the dark smoke up to the sky and higher
Veje tmavý dym hore k oblohe a vyššie
Volcano erupts with extreme power               
Sopka vybuchuje s extrémnou silou
Pyroclastic wave spreads deadly cover...
        Pyroklastická vlna rozprestiera smrteľnú prikrývku

This is place of no return...
                            Toto je miesto, z ktorého niet návratu

Time was up and destruction was coming
      Čas vypršal a blížila sa skaza
All around were screaming people running
     Všade naokolo pobiehali kričiaci ľudia
No escape, just death, the die was cast
          Nebolo úniku, iba smrť, kocky boli hodené
Famous city was buried under ashes fast...     
Slávne mesto bolo rýchlo pochované pod popolom

This is place of no return...
                            Toto je miesto, z ktorého niet návratu

 


Searthquake   Podmorské zemetrasenie

Mighty power forces all     Ohromná sila núti všetky
Continents to slide             Kontinenty kĺzať
Every day and every night  Každý deň a každú noc
Tectonic plates collide        Sa zrážajú tektonické platne

Somewhere deep on the ocean floor    Kdesi hlboko na dne oceánu
Earthquake has begun                          Začalo zemetrasenie
And has caused tsunami wave             A spôsobilo vlnu cunami
Destruction will come!                         Príde skaza!

Earthquake!    Zemetrasenie!
Destruction!    Skaza!

 


Spiritual Prisoner  Spirituálny väzeň

Time is running, time is running out without warning             Čas beží, čas sa míňa bez varovania
Nobody knows it, no one, but me                                     Nikto o tom nevie, nikto okrem mňa
I decided to change my life and to do something                 Rozhodol som sa zmeniť svoj život, urobiť niečo
I decided to leave You, to break free                                 Rozhodol som sa opustiť Vás, oslobodiť sa

What have You thought, we could stay together?             Čo ste si mysleli, že môžeme ostať spolu?
Or have You even thought it was forever?                        Alebo ste si dokonca mysleli že to bolo naveky?
And thank You for Your hospitality                                  A vďaka za vašu pohostinnosť.
It is very important decision                                             Je to veľmi dôležité rozhodnutie
To escape from your spiritual prison                                 Utiecť z vášho spirituálneho väzenia
But one day I will find my serenity                                     Jedného dňa však nájdem pokoj svojej duše

Winter   Zima

Looking through the open window of my mind                   Hľadiac cez otvorené okno svojej mysle
I saw someone walking on the winter path                         Videl som niekoho kráčať po zimnej cestičke
It was me and nearly blind                                                 Bol som to ja a takmer slepý
´cos biting wind was blowing the snow just into my eyes    Lebo ostrý vietor fúkal sneh priamo do mojich očí

My journey was so long and I was very tired                     Moja cesta bola dlhá a bol som veľmi unavený
My feet became heavy and I wanted to fly                         Moje nohy oťaželi a chcel som vzlietnuť
But my wings were so injured                                            Ale moje krídla boli tak zranené
And I had to fight the blowing wind and snow and ice        A musel som bojovať s fúkajúcim vetrom a snehom a ľadom

Looking through the open window of my mind                   Hľadiac cez otvorené okno svojej mysle
I can see myself up in the air to fly                                     Vidím  seba lietať v ovzduší
It is me I´m very high                                                         Som to ja a som veľmi vysoko
My bleeding wings are circling the sky                               Moje krvácajúce krídla krúžia oblohou

This journey never ends and I am very tired                        Táto cesta nikdy nekončí a som veľmi unavený
My wings are so heavy and I want to land                          Moje krídla sú tak ťažké a chcem pristáť
And fighting wind and snow and ice                                   A bojujúc s vetrom a snehom a ľadom
I can´t to find the way from hell to paradise                        Neviem nájsť cestu z pekla do raja.

Train of Fools    Vlak bláznov

Lot of fools on the train                 Kopa bláznov vo vlaku
Where we travell, can´t explain
    Kam  však cestujeme, ťažko vysvetliť
There´s no light anywhere
            Nikde nie je žiadne svetlo
Only dark we will share                Budeme zdieľať iba temnotu.

Beware!
                                                                 Pozor!
The train of fools is dashing through the darkness!   
Vlak bláznov sa rúti temnotou!


  The End of the Universe  Koniec vesmíru

Darkness versus light             Temnota verzus svetlo
Expansion of spacetime
        Rozpínanie časopriestoru
Galaxies speeding up            
Galaxie naberajúce rýchlosť
And spreading fast apart
        A rýchlo sa vzďaľujúce  od seba

Daemons of the night
            Démoni noci
Black holes eating stars
        Čierne diery požierajúce hviezdy
Stars burning out                   
Vyhasínajúce hviezdy
And ceasing to shine            
A prestávajúce žiariť

Darkness versus ligh            
Temnota verzus svetlo
Nothingness versus life       
 Ničota verzus život
Explosion of the dark
            Explózia temnoty
Extinction of the stars
           Vymretie hviezd

Dark energy rules the sky
       Temná energia vládne oblohe
What if universe will die?        
Čo ak vesmír zahynie?

 


(c) Imrich Petrov, 2014

Hlavná stránka   Rock & Metal